Cesky-kerho ry:n säännöt

1 §          NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Cesky-kerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja
toiminta-alue on koko Suomi.

2 §          YHDISTYKSEN KIELET
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi kuitenkin siten, että pääkielenä ja kirjanpitokielenä
on suomi.

3 §          TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben r.y.: jäsenyhdistyksenä edistää ceskyterriereitten kasvatusta ja jalostusta sekä toimia aatteellisena yhdyssiteenä jäsenten keskuudessa näiden koiraharrastuksen edistämisessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittaa julkaisutoimintaa ja
järjestää keskustelu-, ja neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, antaa neuvoja ja opastusta
jäsenilleen sekä järjestää koiranäyttelyitä,
2. harjoitaa jalostusneuvontaa,
3. korottaa rodun arvostusta,
4. levittää tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa,
5. seuraa kenneltoimintaa niin koti- kuin ulkomailla ja tekee alan kehittämistä tarkoittavia
aloitteita sekä,
6. harjoittaa yhteistoimintaa niin- koti kuin ulkomailla olevien keskusjärjestöjen ja
kennelyhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä muodostaa rahastoja
ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa yhdessä toimipaikassa kioski- ja
kahvilaliikettä ja toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

4 §          JÄSENET
Yhdistyksen jäseniä voivat olla yksityiset henkilöt joko vuosi-, perhe-, tuomari- tai kunniajäseninä.
Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut rodun hyväksi tai edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.
Vuosi- ja perhejäsenet suorittavat jäsenmaksun kerran vuodessa hallituksen päättämään päivämäärään mennessä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Tuomari- ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa, mutta hänen tulee kuitenkin suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olleet jäsenmaksut. Jos jäsen jättää suorittamatta jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai hyvien tapojen vastaisesti tai on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y.:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen tarvitaan yhdistyksen hallituksen yksimielinen päätös seuraavassa hallituksen kokouksessa. Erotetulla jäsenellä on oikeus saada erottamisasia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa saatuaan erottamisestaan tiedon.

5 §
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen vuosikokouksessa valitsema hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi valitaan vähintään neljä (4), enintään seitsemän (7) muuta jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallituksen jäsenistä on on vuosittain erovuorossa lähinnä puolet jäsenistä. Erovuorot ratkaistaan yhdistyksen ensimmäisen toimintavuoden aikana arvalla kaikkien hallituksen jäsenten osalta ja tämän jälkeen vuoron mukaan. Mikäli hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen (3) jäsenen läsnä ollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen tehtävänä on mm.:
1. hoitaa yhdistyksen kirjanpito ja muut juoksevat asiat,
2. kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi
määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset,
3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopivaksi harkitsemistaan toimenpiteistä
yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
4. päättää jäsenyyksistä; liittymisestä ja eroilmoituksista sekä mahdollisista erottamisista, edustaa
yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta,
5. määrätä yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y.:n ja Suomen
Terrierijärjestö ry- Finlands Terrierorganisation rf:n kokouksiin

6 §          YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

7 §          TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on esitettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viisi (5) päivää ennen vuosikokousta.

8 §          YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOKOONKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsut kokoukseen toimitetaan kirjeitse viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta tai ilmoittamalla jäsenjulkaisussa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ilmestyvässä numerossa.

9 §           YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun aikana. Kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus ilmoittaa jäsenistölle etäyhteysjärjestelyistä vuosikokouskutsussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksenäänivaltaisista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Kokous on pidettäväkolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla äänioikeutetulla jäsenellä yksi (1) ääni. Äänioikeutettuja jäseniä ovat vuosi-, perhe- ja kunniajäsenet. Äänioikeutta ei ole tuomarijäsenellä. Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.10 §          VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2)
ääntenlaskijaa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto,
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille tilivelvollisille,
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle,
9. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
10. käsitellään muuta kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 §          SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle.
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

12 §          YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) toisiaan vähintään kuukauden (1) väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen vuosikokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistö annetuista äänistä.
Jos kerho puretaan, jäljelle jäävät varat lahjoitetaan johonkin koirien terveys- tai hyvinvointitutkimukseen yhdistyksen viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen määräyksen mukaisesti.

Säännöt hyväksytty 14.3.2021 Cesky-kerho ry:n jäsenkokouksessa.
Säännöt hyväksytty  28.12.2021 Patentti- ja rekisterihallitus / Yhdistysrekisteri.